• Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej

B_Kruszyński

e-mail: bkrusz@amu.edu.pl

Follow me on Academia.edu

Zainteresowania naukowe:

– Polacy w wojsku niemieckim podczas I wojny światowej
– dzieje poznańskiego garnizonu w latach 1914-1939
– militarna rola Wielkopolski w budowie niepodległości II RP
– siły zbrojne USA w konfliktach militarnych w XX i XXI wieku
– rozwój narzędzi wojny od końca XIX wieku do współczesności
– procesy i zjawiska socjologiczne w dziejach wojen i wojska
– fotografia i film, jako źródło do historii wojskowej w XX i XXI wieku

Realizowane projekty naukowe:

– Polacy w siłach zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego podczas I wojny światowej
– Oddziały wielkopolskie w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921
– Garnizon poznański w latach 1921-1939

Działalność naukowa w stowarzyszeniach:

– The Society for Military History -USA- (2013-2016)
– The Organization of American Historians -USA- (2013-2016)
– Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (od 2013 r.)
– Polskie Towarzystwo Historyczne (od 2013 r.)
– Instytut im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego (od 2005 r.)
– Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 (od 2003 r.)
– Stowarzyszenie Weteranów i Przyjaciół 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty (od 2001 r.)

Nagrody, stypendia, odznaczenia:

2019 r. – Nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej (zespołowa) III stopnia JM Rektora,

2018 r. – Nagroda Honorowa „Dobosz Powstania Wielkopolskiego” Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego za upowszechnianie wiedzy   i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919,

2016 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe indywidualna III stopnia JM Rektora UAM,

2013 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej,

2012 r. – Medal „Wierni Tradycji” – nadany przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu,

2010 r. – Nagroda za osiągnięcia naukowe III stopnia JM Rektora UAM,

2010 r. – Nagroda Biblioteki Raczyńskich za najlepszą książkę lata 2010 r. dla książki pt. B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010.

2004 r. – Stypendium Funduszu Stypendialnego Rodziny Kulczyków (obecnie Stypendium im. dr. Jana Kulczyka) za wybitne osiągnięcia naukowe.

—————————————————-

Publikacje po habilitacji:

Monografie:

B. Kruszyński, Kaczmarek-Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty na Równinie Woëvre i Wzgórzach Mozy podczas I wojny światowej w roku 1914, Wydawnictwo Napoleon V: Oświęcim 2019, ss. 380, ISBN 978-83-8178-235-7.

Krytyczne edycje źródeł:

Wojciech Jedlina-Jacobson, Z ludem wielkopolskim przeciw zaborcom Wspomnienia, Wydawnictwo Replika, red. naukowa B. Kruszyński, Poznań 2018, ss. 368 – inicjator wydania, opracowanie przypisów, wybór i opracowanie ikonografii, wstęp i bibliografia.

Redakcje merytoryczne książek naukowych i popularno-naukowych:

M. Bowden, Hue 1968. Wietnam we krwi, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 640.

J. Lopez, O. Wieviorka, Mity II wojny światowej, Cz. 2, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 350.

D. Lewis, SAS. Komandosi Jego Królewskiej Mości, Wydawnictwo Poznańskie: Poznań 2019, ss. 480.

Artykuły w czasopismach naukowych:

B. Kruszyński, Mieszkańcy Poznania wobec żołnierzy francuskich w roku 1919, „Rocznik Leszczyński” 19/2019, s. 69-80.

B. Kruszyński, Organizations and Combat Operations the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I (1916-1917), „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 29/2018, s. 142-153.

B. Kruszyński, Combat Operations of the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I in 1918, „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 30/ 2018, s. 149-164.

Rozdziały w monografiach:

B. Kruszyński, US Army [w:] Oxford Bibliographies in Military History, red. Dennis Showalter, Oxford University Press, New York 2019, https://www.oxfordbibliographies.com (dostęp: 15.12.2019 r.) DOI: 10.1093/OBO/9780199791279-0183

B. Kruszyński, Niezawodni w walce. Działania bojowe Wojsk Wielkopolskich w latach 1919–1920, [w:] Poznański sposób na niepodległość, red. A. Gulczyński, Wydawnictwo Naukowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk: Poznań 2019, ss. 12 [w redakcji]

Biogramy w słownikach biograficznych:

B. Kruszyński, Bartkowski Edmund (1894-1939), [w:] Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. 15, Poznań 2018, s. 24-26.

B. Kruszyński, Kaniewski Kazimierz (1897-1942), [w:] Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. B. Polak, T. 15, Poznań 2018, s. 92-94.

Hasła w encyklopediach:

B. Kruszyński, Hala Balonowa, [w:] Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, red. J. Karwat, M. Rezler, Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, Poznań 2018, s. 116.

B. Kruszyński, Schimmelpfennig Friedrich von der Oye, [w:] Ibidem, s. 324-325.

B. Kruszyński, Wańkowicz Aleksander (1881-), [w:] Ibidem, s. 405.

B. Kruszyński, Oberste Heeresleitung (OHL), [w:] Ibidem, s. 229.

B. Kruszyński, Kaczmarek Teofil (1896-1953), [w:] Ibidem, s. 135.

B. Kruszyński, Rogalski Edmund (1891-1961), [w:] Ibidem, s. 314.

B. Kruszyński, Komisja Osadnicza, [w:] Ibidem, s. 151.

B. Kruszyński, Siły niemieckie w Poznaniu i regionie, [w:] Ibidem, s. 329-331.

B. Kruszyński, Piąty (V) Korpus Armijny w Poznaniu, [w:] Ibidem, s. 253.

B. Kruszyński, Bołsunowski Feliks (1881-1929), [w:] Ibidem, s. 45.

B. Kruszyński, Greger Kazimierz (1887-1967), [w:] Ibidem, s. 107.

B. Kruszyński, Ober-Ost, [w:] Ibidem, s. 229.

—————————————————-

Publikacje po doktoracie:

Monografie:

B. Kruszyński, Kaczmarek Regimenty. Niemiecka 10. Dywizja Piechoty podczas fazy wstępnej I wojny światowej w roku 1914, Poznań 2018, ss. 362, ISBN 978-83-65663-52-8.

B. Kruszyński, Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich), Wydawnictwo Naukowe UAM, ISBN 978-83-232-2281-1, Poznań 2011, ss. 594.

B. Kruszyński, Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Dom Wydawniczy REBIS, ISBN 978-83-7510-671-8, Poznań 2011, ss. 504.

Krytyczne edycje źródeł:

Wojciech Jacobson, Z Armją Klucka na Paryż. Pamiętnik lekarza Polak, Wydawnictwo Napoleon V, Oświęcim 2015, ss. 222, ISBN: 978-83-7889-463-6 – pomysłodawca wydania, redakcja naukowa, wstęp, wybór i edycja map oraz fotografii

B. Kruszyński, Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej. Wojsko w życiu miasta, Dom  Wydawniczy REBIS, ISBN 978-83-7510-893-4, Poznań 2013, ss. 512.

B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921, ISBN 978-83-7510-612-1,   Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2010, ss. 512.

Redakcja naukowa monografii popularno-naukowych:

Douglas J. Maceachin, Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980-1981, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2011, ss. 296.

Artykuły w czasopismach naukowych:

– B. Kruszyński, Organizations and Combat Operations the German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I (1916-1917), „Військово-науковий вісник” Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 29/2018, s. 142-153.

– B. Kruszyński, 10 Dywizja Piechoty w bitwie pod Éthe (22–23 sierpnia 1914 roku), Kwartalnik „Bellona” 4/2016, s. 68-83.

– B. Kruszyński, Poznański 47. Pułk Piechoty i 6. Pułk Grenadierów w walkach pod Verdun w grudniu 1916 roku, „Kronika Miasta Poznania”, 4/2016, str. 228-240.

– B. Kruszyński, Dowództwo V Korpusu Armijnego, jego siedziba i generałowie w latach 1889–1918, „Kronika Miasta Poznania” 3/2015, s. 99-121.

– B. Kruszyński, Stres bojowy w kontekście działań kontr-rebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie, „Prace historyczne”, 4/2015, s. 925–934.

– B. Kruszyński, V Korpus Armijny na froncie zachodnim I Wojny Światowej, „Kronika Miasta Poznania” -Wielka Wojna-, 3/2014, s. 95-117.

– B. Kruszyński, Garnizon poznański na odsiecz Radzie Ministrów i Prezydentowi RP w czasie przewrotu majowego w 1926 roku, „Kronika Miasta Poznania” 1/2012, s. 156-169.

– B. Kruszyński, E. Parthemore,  The Progress of ISAF Mission in Afghanistan and the New Way to Effective Strategy“Naukovi praci z politologii” Czernomorskogo Derjavnogo Uniwersitetu im. P. Mogily (Ukraina), Mikołajów 2009, s. 122-132.

– B. Kruszyński, Poznań w 1939 r., „Kronika Miasta Poznania” -Okupacja-,  1/2009, s. 7-32.

– B. Kruszyński, Poznański 58. Pułk Piechoty we wrześniu 1939 r., „Kronika Miasta Poznania” -Okupacja-, 2/2009, t. 1, s. 71-94.

Rozdziały w monografiach
:

– B. Kruszyńsi, Hushed brothers in arms. Combat actions of German 10th Infantry Division on the Western Front of World War I – from mobilization to concentration (1914), [w:] War in History The History of Polish and General Military Science, red. A. Niewiński, Lublin 2017, s. 153-170.

– B. Kruszyński, Działania wojenne w Prusach Wschodnich na łamach opiniotwórczej prasy Prowincji Poznańskiej w sierpniu i wrześniu 1914 roku, [w:] Wielka Wojna na Mazurach 1914-1915. Studia z dziejów frontu wschodniego I wojny światowej, red. Robert Kempa, Giżycko 2014, s. 323-336.

– B. Kruszyński, Amerykańska 24th Infantry Division (Mechanized) w I wojnie w Zatoce Perskiej 1990-1991, [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga Jubileuszowa Profesora Lecha Wyszczelskiego w 70. rocznicę Urodzin, t. 2, red. Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2012, s. 161-171.

– B. Kruszyński, Na zawsze skuł nam dłonie żołnierski wspólny trud… Poznańczycy w walkach z bolszewikami w latach 1919-1920, [w:] Wielkopolanie wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Wybrane aspekty z perspektywy 90. lat, red. Janusz Karwat, Poznań 2011, s. 57-72.

– B. Kruszyński, 14. Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii wrześniowej w 1939 r., [w:] Z morza i Pomorza spojrzenie na wrzesień 1939. Polityka i wojna, red. A. Drzewiecki, B. Siek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 410-431.

– B. Kruszyński, Oddziały Wojsk Wielkopolskich w odsieczy Lwowa i Małopolski Wschodniej w marcu 1919 r. – organizacja i pierwsze walki, [w:] Historia wojskowości XX wieku: księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. Lecha Wyszczelskiego, red. nauk. Aneta Niewęgłowska, Małgorzata Wiśniewska, Siedlce 2010, s. 145-167.

– B. Kruszyński, Działania 14. Dywizji Piechoty Wielkopolskiej (1. Dywizji Strzelców Wlkp.) nad Berezyną sierpień 1919-lipiec 1920 roku, [w:] Wojna polsko-rosyjska 1919-1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia, red. Jeremiasz Ślipiec, Tomasz Kośmider, Warszawa 2010, s. 266-275.

– B. Kruszyński, Czy USA mogą zwyciężyć w Afganistanie? Analiza ex-ante konfliktu, [w:] Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2009, s. 159-190.

– B. Kruszyński, Rosyjska Flota Czarnomorska, a bezpieczeństwo Ukrainy, [w:] Od Zborowa do NATO (1649–2009) (Politologia). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku, red. Maciej Franz, Krzysztof Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 152-173.

– B. Kruszyński, Polska polityka zagraniczna względem Gruzji, a bezpieczeństwo energetyczne, [w:] Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, red. Jarosław Piątek, Renata Podgórzańska, Toruń 2009, s. 143-165.

– B. Kruszyński, Kariera oficerów zawodowych w Polskiej Marynarce Wojennej w II RP, [w:] Materiały z III Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Wolin 2007, s. 66-102.

– B. Kruszyński, Requiem dla kawaleryjskiej epopei. Próba przedarcia się na Węgry Grupy Operacyjnej Kawalerii i oddziału wydzielonego gen. Władysława Andersa we wrześniu 1939 r., [w:] Bitwy generała Władysława Andersa. Studia i materiały do dziejów 2. Korpusu Polskiego, Leszno 2007, s. 69-84.

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych oraz branżowych:

B. Kruszyński, Wypad na Kliczew pułkowej grupy bojowej ppłk Gustawa Paszkiewicza, jako przykład operacji ofensywnych w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, „Broń – amunicja – komandosi. Magazyn strzelecki”, 3/2016, str. 50-53.

Biogramy w słownikach biograficznych
:

B. Kruszyński, Biogram Jana Krolla (1898-1996), [w:] Powstańcy wielkopolscy. Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, red. B. Polak, t. 5, Poznań 2008, s. 91-92.

Inne:

B. Kruszyński, 14 Divizia Wielkopolska in razboiul polono-bolsevic  1919 – 1920, [w:] Konsulat Rumunii w Poznaniu, http://konsulat_rumunii_poznan.republika.pl/14Dywizja/spotkaniewigilijne.htm, (dostęp: 22.08.2009 r.)

—————————————————-

Publikacje przed doktoratem:

B. Kruszyński, To, co po Tobie mam najdroższego, a co jest nasze. Biografia ppłk Zbigniewa  Stanisława Kiedacza (1911-1944), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004, ss. 280.

Artykuły w czasopismach naukowych:

– B. Kruszyński, Poznańskie pułki piechoty w latach 1914-1930, „Kronika Miasta Poznania” -Za mundurem…-,  1/2005, s. 102-122.

– B. Kruszyński, Analiza taktyczno-techniczna broni strzeleckiej niemieckiej piechoty w trakcie bitwy o przełamanie Linii Gustawa (Włochy – maj 1944 r.), „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”. Numer specjalny, pod red. K. Olejnika, Z. Pilarczyka, 2005, s. 123-147.

– B. Kruszyński, Sprawy oficerów zawodowych Wojska Polskiego na łamach „Polski Zbrojnej” w roku 1921, „Studia z dziejów polskiej historiografii wojskowej”, 9/2005, s. 83-102.

– B. Kruszyński, Technologiczne aspekty wojny w Zatoce Perskiej 1990-91, „Zeszyty Naukowe Politechniki Koszalińskiej”, nr 6 1999, s.189-196.

Rozdziały w monografiach:

– B. Kruszyński, Analiza porównawcza broni strzeleckiej piechoty w bitwie o przełamanie Linii Gustawa (maj-czerwiec 1944 r.), [w:] Materiały z sesji naukowej bitwa o Monte Cassino, Leszno 2004,

– Kruszyński, Przyczynek do biografii ppłk Zbigniewa Stanisława Kiedacza dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich, [w:] Materiały z sesji naukowej Wielkopolanie w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Leszno 2003, 69-79.

– B. Kruszyński, Organizacyjne aspekty formowania oddziałów powstańczych na terenie Zachodniej Wielkopolski na przykładzie 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich, [w:] Materiały sesji naukowej z okazji 80-rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r., Lwówek 1999, s. 2-10.

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych oraz branżowych:

– B. Kruszyński, Kawaleryjska droga ppłk Zbigniewa Kiedacza, „Automobilista” nr 92, listopad 2007;

– B. Kruszyński, Ppłk Zbigniew Stanisław Kiedach (1911-1944). Przyczynek biograficzny, „Pro Memoria”, czerwiec-lipiec 2004, s. 8;

– B. Kruszyński, Powstańczy rodowód 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty 1919-1920, „Wielkopolski Powstaniec”, Poznań 2003;

– B. Kruszyński, Dzieje Romanowskich jako przyczynek do historii rodów kresowych II Rzeczpospolitej, „Pro Memoria”, Warszawa 2003;

– B. Kruszyński, Pułkownik Zbigniew Stanisław Kiedacz (1911-1944), „Otwarta Szkoła”, 5.05.2002 r.

– B. Kruszyński, Aspekty wojskowe Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 r., „Przegląd Wielkopolski” 1999, nr 39-40;

– B. Kruszyński, Powstańczy rodowód 2. Pułku Strzelców Wielkopolskich, „Wielkopolski Powstaniec 1918-1919”, Poznań 1999.

Udział w konferencjach naukowych na zaproszenie z wygłoszonym referatem (po doktoracie):

16. B. Kruszyński, Bitwa pod Verdun w 1916 roku w wymiarze operacyjnym i taktycznym;

– referat i prezentacja podczas konferencji krajowej: Bitwa pod Verdun w 1916 roku. Rozważania w 100. rocznicę 1916-2016, Poznań, 12.12.2016 r.; organizator: Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

15. B. Kruszyński, Taktyczne oblicze stresu bojowego oraz jego determinanty na przykładzie działań jednostek US Army w Dolinie Korengal w Afganistanie podczas Operacji Enduring Freedom,

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: Psychologia boju na przestrzeni dziejów. Człowiek w doświadczeniu granicznym, Niepołomice, 25-26.09.2015 r.; organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

14. B. Kruszyński, T. J. Bronder, The Application of COIN Doctrine during Operation Enduring Freedom (stopień zaangażowania w przygotowanie prezentacji: B. Kruszyński – 70%, T.J. Bonder 30%),

referat i prezentacja przedstawiona przez T. J. Bronder podczas konferencji międzynarodowej: NATO Crisis Assessment and Management, conference-workshops-seminar, Kraków, 15-17.10.2014; organizatorzy: Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dowództwo Wojsk Specjalnych Sił Zbrojnych RP,

13. B. Kruszyński, Obrona i upadek niemieckiej twierdzy w Chinach – Tsingtao w 1914 r.

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, Poznań 16-17.10.2014 r.; organizator: Instytut Wschodni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

12. B. Kruszyński, T.J. Bonder, Użycie bezzałogowych środków latających oraz jego konsekwencje w środowisku konfliktu asymetrycznego podczas operacji Enduring Freedom w Afganistanie i Pakistanie, (stopień zaangażowania w przygotowanie prezentacji i wystąpienie: B. Kruszyński – 50%, T.J. Bonder – 50%)

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Historii Wojskowości „Na Polach Chwały”, Niepołomice, 26-28.09.2014 r. – Panel: Asymetryczne działania wojenne od starożytności po dzień dzisiejszy; organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

11. B. Kruszyński, Percepcja I wojny światowej na froncie wschodnim na łamach „Dziennika Poznańskiego” i „Kuriera Poznańskiego” w latach 1914-1915,

– referat i prezentacja podczas konferencji krajowej: Działania wojenne na Mazurach – Wielka Wojna na froncie wschodnim 1914-1915, Giżycko, 29-31.08.2014 r.; organizator: Zakład Historii XX wieku Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego w Olsztynie,

10. B. Kruszyński, Stres bojowy w kontekście działań kontr-rebelianckich sił zbrojnych USA w Operacji Enduring Freedom w Afganistanie;

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Poświęcona Historii Wojskowości „Na Polach Chwały” – Panel: Stres pola walki od epoki przednowoczesnej po dzień dzisiejszy, Niepołomice 27-29.09. 2013 r.; organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

9. B. Kruszyński, Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej;

– referat i prezentacja podczas konferencji regionalnej: „O naszą Niepodległą” – czyn niepodległościowy Wielkopolski w XIX i pierwszej połowie XX wieku, 1.03.2013 r.; organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej w Poznań oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu;

8. B. Kruszyński, Historiografia i ikonografia walk o Poznań w 1945 r.

– komunikat i prezentacja podczas konferencji regionalnej: 65. rocznica zakończenia walk o Poznań, Poznań, 22.02.2010 r.; organizator: Instytutu Zachodniego w Poznaniu;

7. B. Kruszyński, Żołnierze 14. Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r.

– referat i prezentacja podczas konferencji krajowej: IV Konferencja Naukowa – Polski rok 1939- Geneza II wojny światowej w polskiej perspektywie, Dobiegniew – Mierzęcin 2-3.09.2009 r.; organizatorzy: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp., Gmina Dobiegniew;

6. B. Kruszyński, Religijność polska w konfliktach w XX wieku;

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: V Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego. Religia ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 31.07 – 2.08.2009 r.; organizator: Zakład Historii Wojskowej Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

5. B. Kruszyński, Czy USA mogą zwyciężyć w Afganistanie? Analiza ex-ante konfliktu;

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Państwowości Azjatyckiej. Aspekty cywilizacyjne, kulturowe, polityczno-prawne i ekonomiczne”, Toruń 21-22.05.2009 r.; organizatorzy: Towarzystwo Azji i Pacyfiku Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Adam Marszałek;

4. B. Kruszyński, Grupa Wielkopolska podczas walk w Małopolsce Wschodniej, marzec-maj 1919 roku;

– referat i prezentacja podczas konferencji regionalnej: 90. Rocznica Powstania Wielkopolskiego, Poznań 17.12.2008 r.; organizator: Instytut Zachodni w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Zakład Historii Wojskowej Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

3. B. Kruszyński, Polska polityka zagraniczna względem Gruzji, a bezpieczeństwo energetyczne;

– referat i prezentacja podczas konferencji międzynarodowej: Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, Szczecin 22-23.10.2008 r.; organizator: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;

2. B. Kruszyński, Konsekwencje zamachu majowego 1926 r. dla korpusu oficerów lotnictwa II Rzeczypospolitej;

– referat i prezentacja podczas konferencji krajowej: 90 lat polskiego lotnictwa wojskowego – wyzwania przyszłości, Dęblin 15-16.09.2008 r.;

1. B. Kruszyński, Wytrwały w służbie, niezłomny w walce. Rzecz o podpułkowniku Zbigniewie Kiedaczu;

– referat i prezentacja podczas konferencji krajowej: Między dwoma totalitaryzmami w 60. rocznicę śmierci Witolda Pileckiego, Poznań, 20.05.2008 r.; organizator: Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu;

Udział w konferencjach naukowych na zaproszenie z wygłoszonym referatem  (przed doktoratem):

7. Konferencja krajowa: Wielkopolanie w II Korpusie gen. Władysława Andersa, Leszno 2003 r.;

6. Konferencja krajowa: Walka o granice wschodnie Rzeczpospolitej, Kościan 2003 r.;

5. Konferencja krajowa: 60-lecie Zbrodni Katyńskiej, Nowy Tomyśl 2000 r.;

4. Konferencja krajowa: Ziemia Lwówecka w Powstaniu Wielkopolskim, Lwówek 1999 r.;

3. Konferencja krajowa: XII. Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 – „Ziemia Kościańska w Powstaniu Wielkopolskim”, Kościan 1999 r.;

2. Konferencja krajowa: Wielkopolanie w Powstaniu Wielkopolskim 1918–1919, Grodzisk Wlkp. 1998 r.;

1. Konferencja krajowa: Aspekty wojskowe Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, Nowy Tomyśl 1998 r.;

Wykłady wygłoszone na zaproszenie (po doktoracie):

– Wykład pt. „Front Zachodni Powstania Wielkopolskiego 1918/1919” – wygłoszony na zaproszenie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu podczas konferencji „Powstanie Wielkopolskie. Fronty i Dowódcy”, Poznań 12.11.2015 r.

– Wykład pt. „Wielkopolanie w siłach zbrojnych Cesarstwa Niemieckiego w okresie I wojny światowej” – wygłoszony na zaproszenie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego – Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu, w ramach wystawy > „Obcy mundur – dola taka…” Polacy z zaboru pruskiego w armii niemieckiej 1914 – 1918 <, Poznań 8 listopada 2014 r.

– Wykład pt. „Mieszkańcy Prowincji Poznańskiej w niemieckich siłach zbrojnych podczas I wojny światowej” – wygłoszony na zaproszenie Muzeum-Zamek Opalińskich w Sierakowie, Sieraków 11 września 201 4 r.

– Wykład pt. „Jak pracować z patronem – bohaterem?” – wygłoszony na zaproszenie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach VIII Ogólnopolskiego Zlotu Szkół noszących imiona bohaterów Powstania Wielkopolskiego, Lusowo 7 czerwca 2014 r.;

– Wykład pt. „Służba i obowiązek. Opowieść o ppłk Zbigniewie Kiedaczu – dowódcy 15. Pułku Ułanów Poznańskich” wygłoszony na zaproszenie Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu w ramach wystawy  pt. „Dzieci Poznania… 95. rocznica powstania 15. Pułku Ułanów Poznańskich”, Poznań 15 marca 2014 r.;

– Wykład pt. „Dlaczego Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 zakończyło się sukcesem?” , wygłoszony na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Kłecka i Ziemi Kłeckiej oraz Dyrekcji Gimnazjum im. prof. W. Nehringa, Kłecko, 19 grudnia 2013 r.;

– Wykład pt. „Garnizon Poznań w II Rzeczypospolitej”, wygłoszony na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia, Luboń 24 maja 2013 r.;

– Wykład pt. „Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921” wygłoszony na zaproszenie Dyrekcji Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Nowy Tomyśl, 6 stycznia 2013 r.;

– Wykład pt. „Powstańczy rodowód 58. pułku piechoty wielkopolskiej (4. pułku strzelców wielkopolskich) oraz jego udział w wojnie polsko-bolszewickiej” wygłoszony na zaproszenie mieszkańców Gniezna i Kłecka , Gniezno, 15 listopada 2012 r;

– Wykład pt. „Kampania wrześniowa 1939 r. W poszukiwaniu zaginionego oblicza wojny” wyłoszony na zaproszenie Burmistrza miasta Wolin , Wolin 2009 r.;

– Wykład pt. „Geneza wybuchu II wojny światowej, a II RP” wygłoszony na zaproszenie kombatantów w Urzędzie Wojewódzkim, Poznań, 7  maja 2009 r.;

(przed doktoratem):

– Wykład na otwarciu wystawy Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty z udziałem Attaché Militaire Rumunii Florica Gavrila w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu pt. „14. Wielkopolska Dywizja Piechoty w wojnie polsko–bolszewickiej”, Poznań, 16 grudnia 2004 r.;

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2020