• Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej
  • Zakład Historii Wojskowej

Dr Karol Kościelniak

kk

e-mail: karol_koscielniak@poczta.onet.pl

tel. (61) 829-47-65

pokój: 206

Zainteresowania naukowe:

– Historia wojskowości epoki nowożytnej
– Historia historiografii wojskowej
– Historia Azji Południowo-Wschodniej

Realizowane projekty naukowe:

– Korespondencja hetmanów koronnych z rodu Potockich herbu Pilawa;
– Koszty utrzymania armii Rzeczypospolitej na przełomie XVII i XVIII wieku;

 

 

Publikacje:

Monografie:

3241– Karol Kościelniak, Kadra oficerska w wojsku koronnym w latach 1576-1648. Studia nad zawodem wojskowym, Toruń 2011, ss. 253, ISBN 987-83-2558-10-0.

 

 

 

 

 

 

 

3057– Karol Kościelniak, Zarys sztuki wojennej świata starożytnego, wyd. II, Toruń 2009, ss. 242, ISBN 978-83-7611-284-8.

– Karol Kościelniak, Zarys sztuki wojennej świata starożytnego, wyd. I, Toruń 2008,  ss. 242, ISBN 978-83-7611-144-5.

 

 

 

 

 

 

Redakcje prac zbiorowych:

Metodologia i metodyka badań historyczno-wojskowych. Studia i szkice, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Poznań 2012, ss. 351. ISBN 987-83-63047-01-6.

Wybrane problemy badawcze polskiej historii wojskowej, red. K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2012, ss. 354. ISBN 978-83-7780-348-6.

Człowiek w Europie. O polityce, która rządzi losami człowieka, red. K. Kościelniak, M. Franz, Toruń 2011. ISBN 978-83-7780-021-8.

Przez stulecia w imię Marsa. Studia nad dziejami wojskowymi, red. K. Kościelniak, M. Bogacki, Toruń 2011. ISBN ISBN 978-83-7780-186-4.

Rozdziały w monografiach:

– Karol Kościelniak, Koncepcje obrony południowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej w pracach Szymona Starowolskiego, [w:] Wojskowość, bezpieczeństwo, wychowanie, tom 1, pod red. A. Niewęgłowskiej, Siedlce 2012, s. 21-29.

– Karol Kościelniak, Stosunki chińsko-wietnamskie po 1945 roku i ich wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Wietnamu w XXI wieku, [w:] Ewolucja azjatyckiej polityki bezpieczeństwa, pod red. J. Marszałek-Kawy i R. Gawłowskiego, Toruń 2012, s. 38-59.

– Karol Kościelniak, Chinese-Vietnamese Relations after 1945 and Their Influence on the Internal Security of Vietnam In the 21st Century, [in:] Is The 21st Century the Age of Asia? Deliberations on Security, edited by J. Marszałek-Kawa, Toruń 2012, p. 36-56.

– Karol Kościelniak, Wiadomości z obozu. List jako forma relacji wojennej, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. 1 (stulecia XV-XVII), pod red. P. Borek i M. Olma, Kraków 2011, s. 185-198.

– Karol Kościelniak, Źródła dochodów oficerów jazdy polskiej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Organizacja armii w nowożytnej Europie: struktura-urzędy-prawo-finanse, pod red. K. Łopateckiego, Zabrze 2011, s. 153-168.

– Karol Kościelniak, Polska i Polacy w opisach cudzoziemców na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Człowiek w Europie. Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje, red. M. Franz, B. Siek, Toruń 2011, s. 161-172.

– Karol Kościelniak, Przyczyny konfliktów zbrojnych w Azji Południowo-Wschodniej po 1945 roku, [w:] Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Azjatycka perspektywa, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2011, s. 8-27.

– Karol Kościelniak, Czy opłacało się być wojakiem jazdy autoramentu narodowego w Rzeczypospolitej za panowania dwóch pierwszych Wazów?, [w:] Ekonomia a wojna. Studia i szkice, red. Maciej Franz, Toruń 2011.

– Karol Kościelniak, Tarcza antyrakietowa a bezpieczeństwo w polskiej polityce zagranicznej. Analiza prasowa, [w:] Polska na arenie międzynarodowej – współczesne wyzwania, pod red. J.J. Piątka i R. Podgórzańskiej, Toruń 2009, 84-93.

– Karol Kościelniak, Wpływ unii lubelskiej na kwestie obronności Rzeczypospolitej, [w:] Stosunki polsko-litewskie wczoraj i dziś. Historia, kultura, polityka, pod red. W. K. Roman i J. Marszałek-Kawy, Toruń 2009, s. 37-45.

– Karol Kościelniak, Rola prasy w propagowaniu historii, [w:] Od Westerplatte do Norymbergii. Druga wojna światowa we współczesnej historiografii, muzealnictwie i edukacji, Sztutthof 2009, s. 259-264.

– Karol Kościelniak, Obraz Chin w polskiej prasie codziennej podczas Olimpiady „Pekin 2008”, [w:] Chiny supermocarstwem XXI wieku? Rozważania na temat polityki i gospodarki Państwa Środka, pod red. J. Marszałek-Kawy, Toruń 2010, s. 381-393.

– Karol Kościelniak, Rola wyznania w przebiegu kariery w Rzeczpospolitej I połowy XVII wieku, [w:] Religia Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego, pod red. M. Bogacki, M. Franz i Z. Pilarczyk, Toruń 2010, s. 342-350.

– Karol Kościelniak, Wyżywienie wojska kosztem społeczeństwa. Wybieranie stacji przez armię koronną w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Zamki, twierdze i garnizony Opola, Śląska i dawnej Rzeczypospolitej, pod red. T. Ciesielskiego, Zabrze 2010, s. 277-285.

– Karol Kościelniak, Koszt wyprawienia wojska koronnego do Inflant w 1601 r., [w:] Gospodarka Ludów Morza Bałtyckiego. Mare Integrans. Studia nad dziejami wybrzeży Morza Bałtyckiego. Nowożytność i współczesność. Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 01-03 sierpnia 2008, pod red. M. Bogacki, M. Franz i Z. Pilarczyk, t. II, Toruń 2009, s. 45-55.

– Karol Kościelniak, Deklaracja łaski naszej urodzonemu hetmanowi i wojsku naszemu Zaporowskiemu,[w:] Od Zborowa do NATO (1659 do 2009). Studia z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku, pod red. M. Franz i K. Pietkiewicz, Toruń 2009, s. 224-235.

– Karol Kościelniak, Wojsko w życiu codziennym społeczeństwa polskiego w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] „Od najazdów pogańskich dotąd są Państwa Waszej Królewskiej Mości spokojne…”. Studia ofiarowane w siedemdziesiątą rocznicę urodzin profesorowi Karolowi Olejnikowi, pod red. Z. Pilarczyka i M. Franza, Toruń 2008, s. 129-137.

– Karol Kościelniak, Tradycje wojskowe szlachty polskiej na Pomorzu w I połowie XVII wieku, [w:] Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z III sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 20-22 lipca 2007, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, t. II, Toruń 2008, s. 13-20.

– Karol Kościelniak, Wpływ kampanii moskiewskiej 1609-1612 na rozwój polskiej myśli wojskowej w relacjach pamiętnikarskich, [w:] IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowości. Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów, pod red. W.B. Łacha, Olsztyn 2008, s. 112-117.

– Karol Kościelniak, Uzbrojenie i sposoby walki polskiej floty wojennej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z II sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 4-6 sierpnia 2006, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2007, s. 375-394.

– Karol Kościelniak, Bartnictwo wczesnośredniowieczne u Słowian południowobałtyckich w świetle źródeł pisanych, [w:] Mare Integrans. Studia z dziejów wybrzeży Morza Bałtyckiego. Materiały z I sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin 6-7 sierpnia 2005, redakcja M. Bogacki, M. Franz, Z. Pilarczyk, Toruń 2005, s. 139-146.

Artykuły w czasopismach naukowych:

– Karol Kościelniak, Wojskowość pierwszych Piastów w historiografii polskiej XX wieku, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. Z. Pilarczyka, t. XII, Poznań 2011, s. 17-45.

– Karol Kościelniak, Historia systemów antyrakietowych w państwach NATO, „Colloquium”, r. 1, Gdynia 2009, s. 117-128.

– Karol Kościelniak, Striving for absolute security – anti-missile systems in NATO member countries, in: “Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts”, nr 1, Toruń 2010, s. 47-58.

– Karol Kościelniak, Szlachecki Cincinnatus w siedemnastowiecznej Polsce, „Studia Historyczno-Wojskowe. Armia i Społeczeństwo”, pod red. T. Ciesielskiego, t. III, Zabrze 2009, s. 45-53.

– Karol Kościelniak, Wojskowość Pierwszych Piastów w historiografii polskiej XIX wieku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, r. VIII, nr 1, Warszawa 2007, s. 187-199.

– Karol Kościelniak, Stan badań nad kształtowaniem się zawodu wojskowego na przestrzeni XVI i XVII wieku, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. B. Miśkiewicza, t. X, Poznań 2006, s. 55-70.

– Karol Kościelniak, Najnowsze ciągłe wydawnictwa historyczno wojskowe, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. B. Miśkiewicza, t. X, Poznań 2006, s. 157-171.

– Karol Kościelniak, Stan badań nad starciem pod Wrocławiem podczas wyprawy Henryka V na Polskę w 1109 roku, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. B. Miśkiewicza, t. IX, Poznań 2005, s. 57-68.

– Karol Kościelniak, Specyfika wojskowości szkockiej na polskim teatrze działań wojennych w XVII wieku, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne”, pod red. Mariana Walczaka, t. IV, Poznań-Kalisz 2004, s. 150-157.

Sprawozdania:

– Karol Kościelniak, Sprawozdanie z obrad konferencji naukowej „Bitwa pod Kaliszem 1706 r.”, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. B. Miśkiewicza, t. XI, Poznań 2009, s. 189-191.

– Karol Kościelniak, Sprawozdanie z obrad III Międzynarodowej Sesji Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, „Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej”, pod red. B. Miśkiewicza, t. XI, Poznań, 2009, s. 193-200.

Artykuły w czasopismach popularnonaukowych i branżowych:

– Karol Kościelniak, Ochrona barci przed niepożądanymi gośćmi, „Pszczelarstwo”, r. LVIII, nr 1, Warszawa 2007, s. 26.

– Karol Kościelniak, Znaczenie miodu w średniowieczu, „Pszczelarstwo”, r. LVIII, nr 2, Warszawa 2007, s. 30.

– Karol Kościelniak, Bartnictwo wczesnośredniowieczne na ziemiach polskich w świetle źródeł pisanych, „Pszczelarstwo”, r. LVII, nr 8, Warszawa 2006, s. 25.

– Karol Kościelniak, Bartnictwo, „Pszczelarstwo”, r. LVII, nr 9, Warszawa 2006, s. 25.

– Karol Kościelniak, Najdawniejsze ule, „Pszczelarstwo”, r. LVII, nr 10, Warszawa 2006, s. 26.

– Karol Kościelniak, Narzędzia, którymi dawniej się posługiwano, „Pszczelarstwo”, r. LVII, nr 12, Warszawa 2006, s. 28.

Inne:

– Karol Kościelniak, Kłuszyn 4 lipca 1610 roku. Najwspanialsze zwycięstwo oręża polskiego, [w:] http://historia.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=117 [data zamieszczenia 2.07.2010 r.]

– Karol Kościelniak, Służba wojskowa jako droga do kariery na przykładzie obywateli ziemi kaliskiej na przełomie XVII i XVIII wieku, [w:] http://zhw.amu.edu.pl/pdf/on17.pdf [data zamieszczenia 20.06.2008 r.]

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2020