• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Spotkanie „O politykach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919…”

Komisja Historyczna Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu zapraszają na spotkanie pt.: O politykach Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 …

 

W programie wystąpienia:

– Dr hab. Przemysław Matusik, Naczelny prezes prowincji i rejencji poznańskiej Witold Trąmpczyński (1860 -1953);

– Mgr Mateusz Hurysz, Ksiądz patron Stanisław Adamski, a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919;

Spotkanie odbędzie się 5 grudnia (czwartek) 2013 r. o godz. 16.00 w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu Odwach – Stary Rynek 3 /wstęp wolny/

 

Informacja o prelegentach :

Dr hab. Przemysław Matusik – wicedyrektor Instytutu Historii UAM

Obszar zainteresowań badawczych dr. hab. P. Matusika :

Dzieje polityczne Polski, głównie Poznańskiego w XIX wieku; dzieje pracy organicznej; historia Kościoła w dobie nowoczesnej XIX – XX wiek; religia a procesy modernizacyjne XIX i XX wieku; historia idei (szczególnie myśli konserwatywnej, chrześcijańsko – społecznej); dzieje kultury polskiej pod zaborami; dzieje miast w XIX i XX wieku (szczególnie Poznania).

Najważniejsze publikacje:

Religia i naród. Życie i myśl Jana Koźmiana 1814-1877, Poznań 1998;
Mickiewicz w konserwatywnych polemikach lat 1848-1855, [w:] Księga Mickiewiczowska. Patronowi uczelni w dwusetną rocznicę urodzin 1798-1998. Praca zbiorowa pod redakcją Zofii Trojanowiczowej i Zbigniewa Przychodniaka, Poznań 1998, s. 315-340;
Źródło siły narodowej czy kosmopolityczne zagrożenie? Kościół w katolickiej publicystyce Wielkiej Emigracji („Młoda Polska” – „Trzeci Maj” – „Dziennik Narodowy”), [w:] Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, Redakcja P.Matusik, K.Marchlewicz, Poznań 2004, s. 53-72;
Jan Henryk Dąbrowski – życie i dzieło, [w:] Jan Henryk Dąbrowski (1755 – 1818). Bohater narodowy. Pod red. W. Molika, Poznań 2005, s. 7- 26;
„Obelisk der Geschichte oder überheblicher Halbgott” Otto von Bismarck im polnischen Diskurs 1862-1898, [w:] Klaus Hildebrandt, Eberhard Kolb (Hg), Otto von Bismarck im Spiegel Europas, Paderborn – München – Wien – Zürich 2006, s. 95-113
Jak zrobić powstanie i wygrać? Krótka historia Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, [w:] Mogilno w Powstaniu Wielkopolski, (1918 – 1919). Praca zbiorowa pod redakcją Danuty Konieczki – Śliwińskiej, Poznań 2008, s. 21- 39
Stan badań nad dziejami Kościoła Poznańskiego w XIX wieku, [w:] Kościół Poznański w historiografii, pod redakcją ks. Leszka Wilczyńskiego, Poznań 2009, s.135- 177;
„Nadeszła epoka przejścia…” Nowoczesność w piśmiennictwie katolickim Poznańskiego 1836-1871, Poznań 2011, ss. 436;
Mieszczańskość, nowoczesność, nacjonalizm: o Poznaniu Moritza Jaffego, [w:] Moritz Jaffe, Poznań pod panowaniem pruskim, Redakcja naukowa, przygotowanie tłumaczenia do druku i indeks osób Przemysław Matusik, Poznań 2012, s. 8-24;
„W bój bez broni”. Ruch narodowy i powstanie styczniowe 1856 – 1864, „Kronika Miasta Poznania” 2013, nr 1: 1863, s. 7-28;

Ksiądz Stanisław Adamski

Ksiądz Stanisław Adamski

Mgr Mateusz Hurysz

Mgr Mateusz Hurysz – doktorant UAM w Poznaniu – pracuje nad rozprawą doktorską pt. Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej wobec Wielkiej Wojny (1914-1918). Podczas spotkania w Odwachu przedstawi temat: Patron ks. Adamski a sprawa polska w byłym zaborze pruskim w latach 1918-1919.

We wystąpieniu zaprezentuje działalność ks. St. Adamskiego w okresie od listopada 1918 r. do czerwca 1919 r. począwszy od Tymczasowego Komisariatu NRL, przez Sejm Dzielnicowy, w okresie Powstania Wielkopolskiego skończywszy na czerwcu 1919 r., kiedy podpisano Traktat Wersalski, a ks. Adamski został posłem na Sejm Ustawodawczy.

 

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024