• Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej
  • Pracownia Historii Wojskowej

Z. Pilarczyk, M. Danielewski, K. Kościelniak, Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do XVIII wieku, Poznań 2017, ss. 236. ISBN 9 978-83-65663-30-6

Ze Wstępu…

Poznań od początków swego istnienia został w szczególny sposób naznaczony. Jego powstaniu i przemianom poprzez wieki towarzyszyły dzieła architektury obronnej. Począwszy od wałów grodu na Ostrowie Tumskim, przez średniowieczne mury, aż po pruską twierdzę w krajobrazie miasta dominowały fortyfikacje.

Niejednokrotnie w historiografii zastanawiano się nad przyczynami zamykania miast. Nie wnikając w szczegóły tej dyskusji można stwierdzić, że nigdy nie wynikało to z próżności ich właścicieli i mieszkańców. Tym bardziej że budowa umocnień w każdej epoce była przedsięwzięciem bardzo kosztownym. Potrzeba wynikała z realnych przesłanek, z jednej strony zapewnienie bezpieczeństwa ich mieszkańców, a z drugiej strategicznego znaczenia miejsca, które miasta zajmowały. Tak też było w przypadku Poznania. Mianowicie znaczenie strategiczne Ostrowa Tumskiego, a potem lewobrzeżnego miasta skłaniało do podjęcia tego ważnego wyzwania.

Dotychczasowe badania mające na celu przybliżenie historii Poznania skłoniły nas do podjęcia tematu, który będzie koncentrował się na wojennej przeszłości miasta. W zakres podjętej problematyki wchodzą przede wszystkim budowa fortyfikacji miasta, sposób prowadzenia działań wojennych, a dokładniej wszystkie walki, stanowiące praktyczne odbicie użycia wojsk oraz ich właściwości bojowych.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem spotkania kilku autorów. Każdy interesuje się albo innym problemem, albo inną epoką historyczną, ale wspólnym mianownikiem jest historia Poznania. Jesteśmy przekonani, że połączenie dotychczasowych doświadczeń w tym względzie dało dobre efekty. Powstała monografia, której nadaliśmy tytuł: Wojenny Poznań. Fortyfikacje i walki o miasto do końca XVIII wieku.

Od samego początku założyliśmy sobie cel, jakim było pokazanie przemian, które miały miejsce w architekturze militarnej grodu i miasta, oraz przybliżenie czytelnikom wszystkich walk, bitew, potyczek i oblężeń, w których miasto odgrywało jakąkolwiek rolę. Czy w tym kontekście tytuł, który przyjęliśmy, czyli Wojenny Poznań, oddaje sedno sprawy, zdecydują wszyscy ci, którzy zechcą wziąć książkę do ręki i ją przeczytać.

Administracja: B. Kruszyński, wykonanie: B. Bobrowski
© Zakład Historii Wojskowej 2008-2024